Företagsbostäder uppmärksammas i riksdagen

Kompetensförsörjningen och matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad har under en längre tid varit ett uppmärksammat problem. Den dysfunktionella bostadsmarknaden och bostadsbristen inneburit stora svårigheter för företag att anställa specialistkompetens eftersom många företag är i behov av inflyttad arbetskraft, både inom Sverige och från utlandet.

Möjligheten för företag att kunna erbjuda anställda ett boende har många gånger varit avgörande för att kunna knyta till sig nyckelmedarbetare för att stärka företagens konkurrenskraft. Företagsbostäder har i det sammanhanget utgjort en viktig ventil för företagen, som dessvärre är hotad till följd av det förändrade rättsläget i och med en dom från Högsta domstolen från december 2022.

Nu har boendeformen uppmärksammats i riksdagen. I en skriftlig fråga till justitieministern har civilutskottets vice ordförande Mikael Eskilandersson (SD) påtalat vikten av förändrad lagstiftning för att företag även i framtiden ska kunna erbjudas den möjlighet som företagsbostäder innebär.

Precis som FBB menar Eskilandersson att det behövs ”ett undantag i lagen där hyresgästens besittningsrätt begränsas när det gäller företagsbostäder”.

Vi delar också bedömningen att effekterna om möjligheterna till uthyrning av företagsbostäder försvinner skulle kunna bli allvarliga i form av försämrade möjligheter till matchning på arbetsmarknaden, företag som tvingas förlägga sin verksamhet i andra länder och uteblivna investeringar i Sverige – vilket vi påtalat för regeringen vid flertalet tillfällen i både möten och skrivelser.

Det är brådskande att en utredning tillsätts som får i uppdrag att se över hur denna problematik ska åtgärdas och hur ett undantag för företagsbostäder ska utformas. Vi ser fram emot justitieministerns svar och hoppas att även regeringen ser behov av att åtgärda problemet.