FBB växer – får ny medlem

Under sommaren har nätverket Företagsbostadsbolagen (FBB) vuxit. Det är ApartDirect, ett familjeföretag som ägnar sig åt uthyrning av hotellägenheter i Stockholm och Linköping som tillkommit som det åttonde medlemsföretaget i organisationen.  

Vi har intervjuat ApartDirects vd Mikael Karström om deras verksamhet, det nya samarbetet och vad han hoppas få ut av att ingå i organisationen.

 

Hej Mikael! Du är vd för ApartDirect. Kan du börja med att berätta lite om er verksamhet? 

ApartDirect är ett familjeföretag med uthyrning av lägenheter i Stockholm och Linköping. Vår verksamhet är uppdelat i två olika bolag; ApartDirect AB som sysslar med korttidsuthyrning till företag samt privat personer och ApartDirect Long Stay AB sysslar med långtidsuthyrning av bostäder till företag. Vi är ett 50 personer starkt team och erbjuder bättre service och hemtrevliga lägenheter till våra kunder.

Företagsbostadsbolagen bildades bland annat som en följd av en dom från Högsta domstolen som kom i slutet av 2022 som kan komma att förvärra problemen för svenska företag att attrahera kompetens genom att kullkasta flexibiliteten på den svenska bostadsmarknaden. Hur har ni märkt av konsekvenserna från domen? 

Vår verksamhet riktar sig till företag och offentliga verksamheter vars kompetensförsörjning är beroende av tillfälliga insatser från inflyttad arbetskraft.  HD-domen skapar ett betydande problem på svensk bostadsmarknad i och med att den försvårar för utländsk arbetskraft att bosätta sig i Sverige, men också för arbetskraft att flytta inom Sverige för tidsbegränsade uppdrag. Bostadssituationen är redan idag ett skäl till att talanger inte vill flytta hit och nu kommer det bli ännu svårare för dem att hitta bostad.

Vad kommer ApartDirect att kunna bidra med till samarbetet?

Tillskottet av ApartDirect till organisationen innebär att FBB växer och blir en än starkare röst i den svenska bostadspolitiska debatten. Vi kommer bidra med våra erfarenheter och kunskap om bostadsmarknaden i allmänhet och kort- och långtidsuthyrning i synnerhet för att nyckelmedarbetare ska kunna fortsätta rekryteras till specifika orter och uppdrag. Det kommer vara helt centralt för svenska företags konkurrenskraft.

Hur anser du att politiken behöver hantera den nya situationen som uppstått i och med domen från Högsta domstolen?

Det finns ett behov av att förtydliga lagen om andrahandsuthyrning och säkra tillgången till tillfälliga bostadslösningar. Vi vill att regeringen ser över hur lagstiftningen måste förändras i och med HD-domen för att den här typen av uthyrning ska vara möjlig även i framtiden. Vi ser därför att det behöver komma en utredning på plats som tittar på detta.


FBB medverkade i Bopolpodden

I mitten av augusti medverkade FBB i Bopolpodden. Helena Ekman, vd Bostad Direkt, och Henrik Thomasson, Sverige-vd Forenom, träffade Anna Bellman för ett samtal om behovet av andrahandshyra av företagslägenheter, Högsta domstolens domslut från 2022 och betydelsen av företagslägenheter för den svenska kompetensförsörjningen. Samtalet kommenterades av en av Sveriges ledande bostadspolitiska experter Lennart Weiss.

Idag utgör företagsbostäder cirka 0,4 procent av hyresmarknaden i Sverige, men våra företag tillhandahåller många tusen lägenheter bara i Stockholm. Samtidigt finns en trend mot ökad efterfrågan till följd av en allt mer internationell och rörlig arbetsmarknad. Utan möjligheten att hyra företagsbostäder skulle möjligheten att attrahera nyckelkompetens från utlandet minska kraftigt och i förlängningen inverka på den svenska konkurrenskraften. Detta pekade särskilt Helena Ekman på under samtalet.

- Vi möjliggör för företag att kunna attrahera arbetskraft. Det är svårt att attrahera till exempel tysk arbetskraft när det inte finns möjlighet att hitta en bostad när man är här tillfälligt för att jobba.

Dagens hyreslagstiftning kom till under en helt annan tid då rörligheten var mycket lägre och tillgången på hyresbostäder högre. Idag ser situationen annorlunda ut och lagstiftningen är inte anpassad efter dagens samhälle.

Ovanpå detta kom vintern 2022 en dom från Högsta domstolen som ytterligare kan komma att försvåra rörligheten på bostadsmarknaden och därmed inverka negativt på företags möjligheter att kunna tillhandahålla tillfälliga bostäder för anställda från utlandet.

- Domen betyder egentligen att efterfrågan fortfarande finns kvar men vi har lite färre alternativ att erbjuda, för fastighetsägare kanske inte blir lika intresserade av att hyra ut, sa Henrik Thomasson.

För att komma till rätta med det förändrade juridiska läget och säkerställa ordning och reda på hyresmarknaden uppmanar FBB regeringen att se över lagstiftningen och undanröja de hinder som domen från HD medför. På samma gång bör regeringen även se över hur oseriösa aktörer på bostadsbranschen, som på olika sätt deltar i eller möjliggör kriminell verksamhet, kan motverkas.

Lennart Weiss, en av Sveriges ledande bostadspolitiska experter håller med FBB. Han menar att bostadsmarknaden behöver anpassas till den nya arbetsmarknaden och bli mer flexibel och pekar på att företagsetableringar kan utebli om vi inte åtgärdar problemet.

- Om vi tittar på Norge så har de en fungerade andrahandsmarknad genom sina ägarlägenheter; tusentals svenskar som jobbar som vårdbiträden eller i servicesektorn kan snabbt hitta ett boende. Om vi inte har den marknaden i Sverige så är det svårt att ta emot företag som etablerar sig i Sverige.

Hela avsnittet kan du lyssna på här.