Uthyrning av lägenheter till företag säkrar kompetens och bidrar till tillväxt i hela Sverige

Fastighetsägarna menar i en rapport om lägenheter till företag att det är viktigt att det även fortsatt finns en tillgång till hyresbostäder för olika behov som uppstår i näringslivet eller offentlig sektor. Många gånger är en uthyrning via ett företag, en myndighet eller en kommun en förutsättning för att skapa bostäder för personal och andra samhällsnyttiga ändamål.

I rapporten lyfter Fastighetsägarna den osäkerhet som råder kring vad som gäller vid uthyrning till företag och lyfter varför uthyrning till företag är ett viktigt komplement på bostadsmarknaden.

Utan en god tillgång till bostäder försvåras kompetensförsörjningen, vilket riskerar leda till att samhällsutvecklingen och tillväxten hämmas, konstateras i rapporten.

Fastighetsägarna menar även att personalbostäder måste anses vara ett sådant seriöst behov som lagstiftaren hade i åtanke när blockhyresbestämmelserna utformades. Om rättspraxis med anledningen av domen i Högsta domstolen leder till att möjligheten försvinner måste lagen ändras för att möjliggöra detta under seriösa former. Annars riskerar denna typ av personalbostäder försvinna från marknaden, menar Fastighetsägarna och att oseriös företagsuthyrning som innefattar missbruk och systematiskt kringgående av skyddsregler inte vara tillåtna.

Fastighetsägarna uppmanar regering och riksdag att förtydliga hyreslagens bestämmelser för att tillgodose näringslivet, samhället och bostadskonsumenternas behov av seriös företagsuthyrning som ett nödvändigt komplement på hyresbostadsmarknaden.

Här hittar du rapporten från Fastighetsägarna.


FBB i dialog med statlig utredning

För att ge regeringens utredning ”Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden” en beskrivning av sin verksamhet bjöd FBB in utredaren Elin Olsson och hennes medarbetare till ett dialogmöte. Elin Olsson och hennes medarbetare har haft dialogmöten med en rad aktörer för kunskapsinhämtning.

Debatten om s.k. blockuthyrning har till stora delar kretsat kring oseriösa aktörers agerande. FBB ville informera utredningen om hur de som seriösa aktörer arbetar. Utredningen betonade vikten av att kunna särskilja seriösa aktörer från oseriösa. Och att det i utredningens betänkande är viktigt att beskriva denna skillnad så att regeringen får initierade underlag för beslut.

Utredningen informerade om sina direktiv, hur utredningsarbetet hittills bedrivits och lyfte en rad konkreta frågor för diskussion. FBB kommenterade delar av direktiven, bl.a. när det gäller påståendet om inlåsningseffekter för personalbostäder Utredningen tog till sig informationen om hur företagen i FBB agerar för att inte bidra till inlåsningseffekter.

FBB kommer att ha en fortsatt kontakt med utredningen för att bistå med information och underlag.

Utredningen ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 27 oktober i år.