Nu bildar vi Företagsbostadsbolagen (FBB)

Våren 2023 grundades branschsamarbetet Företagsbostadsbolagen (FBB). Samarbetet består av representanter från Bostad Direkt, Beautiful Apartments, Be Resident, Stay Sthlm, Logitjänst Forenom AB, Företagsbostäder Sverige AB och Newstay.

Vi är ledande företag inom bostadsuthyrning och förmedling av tidsbegränsade andrahandskontrakt till företag och offentliga verksamheter vars kompetensförsörjning är beroende av tillfälliga insatser från inflyttad arbetskraft.

Att kunna attrahera nyckelmedarbetare till specifika orter och uppdrag är helt centralt för svenska företags konkurrenskraft. Allt för ofta misslyckas detta på grund av svårigheter att ordna en bostad till den som ska rekryteras. Sverige har jämfört med andra länder, såsom till exempel Finland, en mycket reglerad hyresbostadsmarknad. Det leder till bostadsbrist och köer som i sin tur skapar rekryteringsproblem för många företag. Som en funktion av bostadsbristen har andrahandshyra av företagslägenheter vuxit fram – och blivit räddningen för många företag.

Nu är möjligheten till andrahandshyra av företagsbostäder hotad.

I slutet av 2022 kom en dom från Högsta domstolen som kan komma att omkullkasta flexibiliteten i att snabbt erbjuda bostäder vid rekryteringar. Den osäkerhet som domen medför behöver åtgärdas. Företagsbostadsbolagen är fast beslutna att säkerställa en fortsatt tillgång till tillfälliga bostäder för företag och offentliga organisationer. Genom vårt samarbete kommer vi att sträva efter att säkra konkurrenskraften på arbetsmarknaden och möjliggöra för svenska företag att attrahera och behålla den nödvändiga kompetensen.

Vi kommer att agera och verka för att en särreglering för företagsbostäder kan utformas för att säkra att det finns tillfälliga bostadslösningar även i framtiden.