Kompetensförsörjningen kräver fungerande bostadsmarknad

Företag och offentliga verksamheter kämpar med att rekrytera rätt kompetens till rätt plats, och lösningar behövs. I en debattartikel det liberala nyhetsmagasinet NU vädjar vi som representanter för Företagsbostadsbolagen (FBB) till Liberalerna och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att agera.

Svenska företag, i synnerhet i och nära större städer, lider av brist på rätt kompetens. En viktig faktor är bostadsmarknadens påverkan, där tillgång till bostäder blir avgörande för att attrahera nödvändig kompetens och möjliggöra företagstillväxt. Passivitet från regeringens sida riskerar att försvåra företagens möjligheter att tillhandahålla nödvändiga bostäder för sin personal, vilket i sin tur kan påverka svensk konkurrenskraft negativt.

En balans mellan behovet av seriös företagsuthyrning och skyddet för hyresgästerna behöver upprätthållas. Det är avgörande att lagstiftningen anpassas för att möjliggöra fortsatt tillgång till personalbostäder och därigenom säkerställa svenskt näringslivs konkurrenskraft. Bostadsmarknaden måste helt enkelt bli bättre anpassad utifrån den förändrade arbetsmarknaden.


Företagsbostäder uppmärksammas i riksdagen

Kompetensförsörjningen och matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad har under en längre tid varit ett uppmärksammat problem. Den dysfunktionella bostadsmarknaden och bostadsbristen inneburit stora svårigheter för företag att anställa specialistkompetens eftersom många företag är i behov av inflyttad arbetskraft, både inom Sverige och från utlandet.

Möjligheten för företag att kunna erbjuda anställda ett boende har många gånger varit avgörande för att kunna knyta till sig nyckelmedarbetare för att stärka företagens konkurrenskraft. Företagsbostäder har i det sammanhanget utgjort en viktig ventil för företagen, som dessvärre är hotad till följd av det förändrade rättsläget i och med en dom från Högsta domstolen från december 2022.

Nu har boendeformen uppmärksammats i riksdagen. I en skriftlig fråga till justitieministern har civilutskottets vice ordförande Mikael Eskilandersson (SD) påtalat vikten av förändrad lagstiftning för att företag även i framtiden ska kunna erbjudas den möjlighet som företagsbostäder innebär.

Precis som FBB menar Eskilandersson att det behövs ”ett undantag i lagen där hyresgästens besittningsrätt begränsas när det gäller företagsbostäder”.

Vi delar också bedömningen att effekterna om möjligheterna till uthyrning av företagsbostäder försvinner skulle kunna bli allvarliga i form av försämrade möjligheter till matchning på arbetsmarknaden, företag som tvingas förlägga sin verksamhet i andra länder och uteblivna investeringar i Sverige – vilket vi påtalat för regeringen vid flertalet tillfällen i både möten och skrivelser.

Det är brådskande att en utredning tillsätts som får i uppdrag att se över hur denna problematik ska åtgärdas och hur ett undantag för företagsbostäder ska utformas. Vi ser fram emot justitieministerns svar och hoppas att även regeringen ser behov av att åtgärda problemet.


FBB lanserar rapport om företagsbostäder och svensk kompetensförsörjning

Företagsbostäder kan vara på väg att försvinna. Det är slutsatsen från den rapport som FBB idag lanserar. Företagsbostäder som boendemodell är hotad och därigenom kompetensförsörjningen i Sverige. Rapporten belyser de utmaningar företag och offentliga verksamheter står inför när det gäller rekrytering av kompetens och betonar behovet av politiska initiativ för att säkerställa tillgängligheten på tillfälliga bostäder.

Det senaste året har varit turbulent. I december 2022 kom en prejudicerande dom från Högsta domstolen som ger andrahandshyresgäster samma rättigheter som förstahandshyresgäster. Domen har medfört flera konsekvenser. Hyresnämnderna har tvingats ändra sin praxis för hur de bedömer uthyrning till företag och flera företag som erbjuder juridiska tjänster har vuxit fram till följd av domen.

Sammantaget har denna situation lett till att det blivit mycket svårare att förmedla bostäder till företag. Bostadsmarknaden har inte lyckats följa med i arbetsmarknadens utveckling, och i och med hotet mot företagsbostäder riskerar bostadssituationen gå från dysfunktionell till katastrofal.

I slutändan är det Sverige som förlorar i takt med att allt fler företag får svårare att rekrytera spetskompetens.

- I samma stund som domen föll blev det här en fråga för politiken. Om vi ska lyckas säkra tillgången till företagsbostäder och därigenom möjliggöra en smidigare och mer effektiv kompetensförsörjning för svenska företag behöver regeringen agera nu, säger Niclas Blåklinth, talesperson för FBB.

 

Rapporten och pressmeddelandet finns att läsa här.


FBB publicerar debattartikel i Altinget om behovet av företagsbostäder

Idag skriver Företagsbostadsbolagen (FBB) i Altinget om den HD-dom som ytterligare försvårar uthyrning till företag och gör en redan hårt reglerad hyresbostadsmarknad ännu hårdare. Regeringen måste därför omedelbart ta tag i frågan om företagsbostäder.

Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. Företag måste kunna erbjuda bostäder för att kunna attrahera den kompetens som behövs.

En flexibel lösning som vuxit fram för att hjälpa företag och offentliga verksamheter är andrahandshyra av företagslägenheter. En förutsättning för detta är blockhyresavtal som innebär att fastighetsägare kan hyra ut flera lägenheter i ett och samma avtal till ett bostadsserviceföretag.

Domen i Högsta domstolen innebär förenklat att besittningsskyddet nu ska ses som lika strikt som om en lägenhet hyrs direkt från till exempel ett kommunalt bostadsbolag. Så har det inte varit tidigare. Domen lägger grund för en ny rättspraxis som innebär att hyresgästen får samma rättigheter som vid ett förstahandskontrakt. Det omöjliggör flexibilitet och undergräver den marknad för tillfälliga företagsbostäder som vuxit fram av nytta för alla berörda parter.

FBB uppmanar regeringen att omedelbart ta tag i frågan och se till att den utreds. Vårt förslag är att den sittande utredningen Enklare privatuthyrning och ändring av presumtionshyror får ett tilläggsdirektiv om att föreslå regelförändring som undanröjer hinder för blockuthyrning till bostadsserviceföretag. Nu ligger bollen hos regeringen. Här finns ett konkret och brådskande behov av att undanröja ett allvarligt hinder för kompetensförsörjningen.


Niclas Blåklinth i intervju med Fastighetssverige

FBB:s Niclas Blåklinth satte sig nyligen ner med Fastighetssverige för att prata om FBB:s arbete och om framtiden för branschen.

- Precis som för andra i branschen så har den skapat en större osäkerhet för oss men även för fastighetsägare och hos bolag som måste rekrytera inom exempelvis IT, battertillverkning, vård och byggnationer, säger Niclas Blåklinth.

De pratade också om domen från HD, om de utmaningar den för med sig - både för samhället i stort och för andrahandsmarknaden och om de missuppfattningar som figurerat i debatten.

– Den första utmaningen har varit att lyfta den här frågan och faktiskt visa på vad de betyder för Sverige som helhet. Sen finns det starka krafter som gärna har kvar hyreslagstiftningen som den är och inte vill se vilka problem det ger. Vi har ett stort arbete att förklara att det här omfattar endast cirka 0,4 procent av hyresbeståndet, men är oerhört viktigt för svenska företag. Det kommer därför inte att påverka hyresmarknaden i stort att företag som hyr ses som jämbördiga parter och inte att de skulle vara skyddsvärda likt en privatperson.

Situationen kräver att regeringen agerar så att denna typ av personalbostäder, som är viktiga för företags kompetensförsörjning och konkurrenskraft, inte försvinner.

- Vi hade ett väldigt givande möte med justitiedepartementet som tog emot vår problembild och hoppas de kan ta vid för att få en förändring, avslutar Niclas Blåklinth.

Läs hela artikeln här.


Reportage i DN uppmärksammar behovet av företagsbostäder

Undantag i hyreslagstiftningen är en nödvändighet för att företag ska kunna attrahera och anställa internationell arbetskraft.

Ett tydligt exempel är paret Rodney och Maria Dullaghan från Irland. Paret kom till Sverige 2017 när Rodney blev erbjuden ett jobb på Spotify. I en intervju med DN berättar de att det största bekymret för att en flytt skulle bli aktuell var att ordna en bostad.

- Vi visste att bostadsmarknaden i Stockholm var svår, berättar Maria Dullaghan.

Lösningen på problemet blev att Spotify skrev ett kontrakt med vårt medlemsföretag Be Resident. Utöver boende har paret fått hjälp med nödvändigheter som att ordna bankkonton, kontakt med Skatteverket och att ta sig igenom övrig byråkrati.

Flytten till Stockholm har varit lyckad. Och det är inte bara Spotify som vunnit på den. Familjen har bestämt sig för att stanna i Sverige och när paret beskriver de fördelar flytten fört med sig lyfter de särskilt fram barnens skolgång. Maria berättar att i Irland fick paret betala en mindre förmögenhet för barnens skoluniformer och skollitteratur. När hon frågade barnens lärare i Stockholm vad hon behövde köpa till dem blev svaret: en vattenflaska.

Framtiden för framgångssagor likt Dullaghans är dock osäker. För knappt ett år sen kom en dom från Högsta domstolen som skapar osäkerheter kring företagsuthyrning. Risken är överhängande att Sverige går miste om eftertraktad specialistkompetens.

- Det här har skapat, vill jag säga, en katastrofal situation där de inte går att tillhandahålla tillfälliga bostäder till företag. I konkurrens med övriga Europa, Asien och USA kommer vi inte kunna få hit någon för att de inte kan få någonstans att bo, säger Niclas Blåklinth, vd för vårt medlemsföretag Be Resident, till DN.

Men än finns det fortfarande möjligheter att undvika en sådan situation.

- Vi menar att det krävs ett undantag i hyreslagstiftningen. Man ska kunna hyra ut till företag under en begränsad tid utan att drabbas av besittningsskydd och liknande, säger Niclas Blåklinth.

Läs gärna artiklarna i DN om paret Dullaghan och intervjun med Niclas Blåklinth.


Företaget Hypercore: Om möjligheten att hyra företagsbostäder försvinner slår det direkt mot rekryteringen av talanger

I nästa del av vår intervjuserie berättar Cecilia Elming, Head of Operations & HR på Hypercore – ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla IT-konsulter och software engineers – om varför de anlitar företag som tillhandahåller företagsbostäder.

Hypercore har valt att samarbeta med företag som specialiserar sig på tillfälliga bostäder för att underlätta processen för sina anställda.

- Det är smidigare att använda ett förmedlingsföretag än att vi ska hitta lägenheter på egen hand till våra anställda, både sett till att det snabbare och är mer effektivt, exempelvis när vi ser till kontakten med fastighetsägarna. Det skulle annars vara något vi skulle behöva lägga stor tid på i stället för att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi upplever också att det är en mycket seriös verksamhet, förklarar Cecilia Elming när hon talar om varför Hypercore har valt att vända sig till ett av FBB:s medlemsföretag.

För Hypercore är tillgången till tillfälliga bostäder inte bara en bekvämlighet utan en nödvändighet för att säkerställa en smidig rekryteringsprocess. Cecilia understryker den kritiska rollen som tillfälliga bostäder spelar för att attrahera och behålla högkvalificerade IT-experter och ingenjörer.

- För oss är det jätteviktigt. Om vi inte har boende att erbjuda kan vi helt enkelt inte rekrytera talanger.

Om möjligheten att erbjuda tillfälliga bostäder skulle försvinna skulle det ha en direkt inverkan på Hypercores förmåga att rekrytera och upprätthålla sitt arbete.

- Det vore skadligt för Sverige eftersom det är brist på utvecklare. Vårt bolag skulle helt enkelt inte fungera. Dessutom skulle det ta mer tid för oss att fixa boende till våra anställda än vad det gör för de företag som specialiserar sig på detta, förklarar Cecilia.

När det gäller den svenska bostadsmarknaden är Cecilia tydlig med de utmaningar som finns.

- Vi är enbart verksamma i Sverige, men den svenska bostadsmarknaden är inte lätt, konstaterar hon.

Likt många andra företag som valt att vända sig till FBB:s medlemsföretag bekräftar och understryker Cecilia Elming behovet av att hitta lösningar för att göra den svenska bostadsmarknaden mer tillgänglig och hanterbar, både för svenska och internationella företag.


Företagslägenheter underlättar Electrolux internationella rekrytering

I en värld där företagets framgång i hög grad är beroende av dess förmåga att attrahera och behålla talanger från olika delar av världen, blir frågan om bostäder till anställda en central fråga. För Electrolux är användningen av företag som specialiserar sig på tillfälliga bostäder en nödvändighet i processen att integrera internationella anställda.

I vår intervjuserie med kundföretag fick vi möjligheten att prata med Daniel Seco, Director Global Mobility på Electrolux. Han berättade om vikten av att kunna erbjuda trygghet för de anställda, om bostadsfrågan ur ett konkurrensperspektiv och om stressen som den svenska bostadsmarknaden skapar.

- När vi rekryterar talang från utlandet är det viktigt för oss att kunna erbjuda ett tryggt och möblerat boende under några månader. Detta tillåter våra anställda att landa och i lugn och ro komma igång i det nya landet. Att kunna bli erbjuden ett normalt boende som är möblerat istället för hotell är mycket uppskattat av våra medarbetare, förklarar Daniel Seco.

Företagets möjlighet att erbjuda tillfälliga bostäder till sina anställda är en oerhört viktig del av den initiala integrationen. Daniel Seco menar att företagslägenheter erbjuder en flexibilitet som annars saknas på bostadsmarknaden. Att kunna erbjuda detta blir en konkurrensfördel i arbetet med att säkerställa att företaget kan attrahera och behålla de mest kompetenta talangerna både internt och externt.

- Brist eller avsaknad på möblerade lägenheter skulle skapa extra kostnader för oss och våra medarbetare och göra hela processen krångligare. Vi skulle bli tvungna att boka hotell, vilket är dyrare och mindre bekvämt för våra medarbetare, speciellt för dem med familjer. Ju fler sådana hinder, desto svårare att locka folk till Stockholm.

Den svenska bostadsmarknaden, särskilt i Stockholmsområdet, står inför unika utmaningar enligt Electrolux. Bristen på bra bostäder gör att många av företagets anställda har svårt att hitta en lägenhet där de kan bo under en längre tid, och den ständiga oron för att bli uppsagd från andrahandshyreskontrakt och behöva söka nytt boende är en påtaglig stressfaktor.

- Den svenska bostadsmarknaden, huvudsakligen hyresbostadsmarknaden i Stockholmsområdet, är otroligt utmanande. Det råder brist på bra boende, och många av våra medarbetare har otroligt svårt att hitta en lägenhet där de kan bo under minst två år. Tyvärr upplever många vi talar med att det blir mycket jakt på nytt boende med kort varsel. Oron att man kommer att bli uppsagd och behöva söka nytt finns alltid där, avslutar Daniel.


IT-konsultföretags Vd menar att företagsbostäder är avgörande för att locka de bästa talangerna

Uthyrning av företagsbostäder står inför stora utmaningar. Som en följd av en dom från Högsta domstolen från 2022 är branschen hotad i grunden. Branschens tjänster tillför unik flexibilitet på en stel marknad. Många företag saknar alternativa lösningar för att snabbt hitta bostäder vid rekryteringar av personal som måste flytta inom landet eller från utlandet för att arbeta.

Ett av FBB:s medlemsföretag har anlitats av Zcelero, ett IT-konsultföretag inom digital industri som hjälper andra företag i deras digitala omställningsarbete. FBB satte sig ner med Azin Ahlgren, vd och grundare för Zcelero, för att prata om behovet av företagsbostäder, vikten av att snabbt kunna ordna fram boenden för anställda.

Varför har ni valt att använda er av företagsbostäder för era anställda?

- Sverige har en blomstrande IT-sektor, och för att konkurrera på en global nivå har vi behövt rekrytera specialister från olika delar av världen. Företagsbostäder har varit en nyckelfaktor för att göra detta möjligt, säger Azin Ahlgren

Vad har era anställda tyckt om de bostadslösningar ni hjälpt dem med?

- För våra internationella medarbetare har företagsbostäder varit en trygg och enkel lösning när de flyttar till Sverige. Det har underlättat övergången till en ny kultur och arbetsmiljö förklarar Azin Ahlgren.

Hur ser du på företagets ansvar när det gäller att erbjuda bostadsförmåner till anställda?

- Att erbjuda våra anställda bra bostäder är inte bara en arbetsgivarplikt utan även en investering i deras välbefinnande. Det skapar en arbetsmiljö där våra teammedlemmar trivs och kan prestera på sin högsta nivå, säger Azin Ahlgren.

Kan du berätta lite om vad företagsbostäder betytt för er ur ett affärsperspektiv?

- Tillgång till företagsbostäder ger oss en konkurrensfördel i rekryteringsprocessen. Det gör att vi kan locka de bästa talangerna i branschen. Förändringar i lagstiftningen gällande företagsbostäder är av avgörande betydelse för oss och andra företag som är engagerade i internationell rekrytering. Utan dessa bostadslösningar kan det bli allt svårare att locka och behålla kvalificerad arbetskraft från andra länder avslutar Azin Ahlgren.


Svensk bostadsmarknad hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens

För företag som vill attrahera nyckelkompetens till Stockholm är den svenska bostadsmarknaden ett allvarligt hinder. Svårigheterna att hitta bostäder har blivit ett allt mer akut problem under det senaste decenniet, vilket nu kräver politisk uppmärksamhet. I en artikel från DN uppmärksammar Stockholms Handelskammare problematiken.

Svårigheterna med bostäder har påverkat företagens förmåga att rekrytera medarbetare under en lång tid. En undersökning utförd av Stockholms Handelskammare förra året bekräftar detta. Tre av fyra personalchefer ansåg att bostadsmarknaden var "avskräckande," och en tredjedel rapporterade att det var ett direkt hinder för rekryteringsprocessen.

Bostadsbristen hotar företagens rekrytering av nyckelkompetens, både i huvudstaden och i övriga landet. Svårigheterna med bostäder har eskalerat under de senaste åren och det är uppenbart att bostadsmarknaden inte hängt med i utvecklingen mot en allt mer rörlig arbetsmarknad.

För att stödja företagens tillväxt och stärka svensk konkurrenskraft måste politiken prioritera problemet och snabbt hitta lösningar. Vi menar att det måste införas en ventil i hyreslagslagen som undantar tillfälliga boenden för företag från besittningsrätt. Det skulle underlätta för nyinflyttad arbetskraft att få ett boende snabbt och därmed motverka företagens problem att rekrytera nyckelkompetens.